Politique de remboursement

De consument heeft recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst tot aankoop van het bestelde product te herroepen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat:

  • (a) u (of iemand die dit in u plaats doet ) het aangekochte goed in uw bezit krijgt;
  • (b) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het laatste aangekochte goed of een onderdeel ervan in uw bezit krijgt (in geval van levering van meerdere goederen of onderdelen binnen één bestelling);
  • (c) u (of iemand die dit in u plaats doet ) het eerste goed in uw bezit krijgt (in geval van een regelmatige levering van goederen tijdens een bepaalde periode). In geval van diensten verstrijkt het herroepingsrecht 14 dagen na het plaatsen van de bestelling.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u Roularta Media Group op ondubbelzinnige wijze meedelen dat u beslist om de overeenkomst te herroepen. U kan dit doen per e-mail naar shop@mijnmagazines.be of via het klantendienst portaal van de shop.

Wanneer de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient deze onmiddellijk en uiterlijk binnen de 14 dagen na de dag waarop hij/zij ons meedeelde dat hij/zij de overeenkomst herroept, het goed terug te sturen in perfecte staat, in originele verpakking en vergezeld van de factuur of leveringsbon en dit op kosten van de consument. Het adres wordt gecomuniceerd bij contactname met de klantendienst. Bij beschadiging of onvolledige terugzending behouden we ons het recht voor aan de consument een schadevergoeding aan te rekenen gelijk aan de waardevermindering van het goed dat het gevolg is van het behandelen van het goed dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het goed vast te stellen.

Roularta Media Group verbindt er zich toe binnen de 14 dagen nadat wij door u op de hoogte werden gebracht van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen en van zodra wij het goed hebben teruggekregen, of nadat u aantoont dit terug aan ons verzonden te hebben, alle van de consument ontvangen betalingen terug te betalen, met uitzondering van: de extra (leverings)kosten als gevolg van uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons voorgestelde goedkoopste standaardlevering. De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u uw aankoop heeft betaald.

Dit herroepingsrecht geldt niet voor ( zie ook artikel VI.53, boek VI van het Wetboek van Economisch Recht ):

  • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming, en mits u erkende dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig uitvoerden;
  • de levering van volgens uw specificaties vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben;
  • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering werd verbroken;
  • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
  • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en mits u erkende dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig uitvoerden.